Při objednávce nad 1200 Kč získáte dopravu zdarma po celé České republice!

Obchodní podmínky internetového obchodu www.carun.czProvozovatel služby:

Společnost CARUN PHARMACY s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 298159
Se sídlem: Novodvorská 1070, 142 00 Praha 4
IČ: 294 52 996
Kontaktní email: info@carun.cz
(dále jen „společnost Carun“)


1. Kdo jsme a co děláme?

1.1. Společnost Carun provozuje na adrese www.carun.cz internetový obchod (dále jen „e-shop“), který nabízí kosmetické a potravinové produkty z konopí.

1.2. Smluvní vztah mezi společností Carun a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

V případě dotazů nás kontaktujte na emailové adrese: klient@carun.cz; faktury@carun.cz


2. Uzavření kupní smlouvy

Níže je popsán proces uzavírání kupní smlouvy mezi kupícím a společností Carun prostřednictvím objednávky na e-shopu a její následný průběh

2.1. Produkty společnosti Carun si kupující objednává prostřednictvím objednávkového formuláře na e-shopu.

2.2. Formulář objednávky obsahuje tyto údaje:

  • Výběr zboží a kusy
  • Výše ceny a DPH
  • Způsob úhrady kupní ceny zboží
  • Údaje o požadovaném způsobu doručení zboží a nákladech s tím souvisejících
  • Údaje potřebné pro kontakt, telefonní číslo pro přepravce


Na základě poskytnutí těchto informací je vytvořena objednávka (dále jen „Objednávka“).

2.3. Před zasláním Objednávky společnosti Carun je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, jež tvoří Objednávku. Údaje, které v rámci objednávky kupující uvede, jsou považovány za aktuální, pravdivé a přesné.

2.4. Společnost Carun poté, co obdrží od kupujícího Objednávku, potvrdí její přijetí prostřednictvím e-mailové zprávy, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v Objednávce nebo v uživatelském účtu kupujícího.

2.5. Kupní smlouva mezi společností Carun a kupujícím je uzavřena okamžikem, kdy je od společnosti Carun doručeno potvrzení o přijetí Objednávky na předanou emailovou adresu.

2.6. Objednané produkty budou kupujícímu dodány obvykle do 7 pracovních dnů, nejdéle však do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Společnost Carun si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané produkty nebudou skladem a ani je nebude možnost z technických důvodů, (které nemohla společnost Carun ovlivnit) naskladnit.

2.7. Podle zákona o evidenci tržeb je společnost Carun povinna kupujícímu vystavit účtenku za platbu v hotovosti. Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin – nestanovuje-li zákon nebo jeho aktualizace jinak.

2.8. Informace o produktech a ceně uváděné společností Carun jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH v rámci EU) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží a balného.

2.9. Po uzavření kupní smlouvy, je kupující povinen zboží převzít. Pokud si zboží dodané na dodací adresu uvedenou v objednávce kupující nepřevezme, je společnost Carun oprávněna odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen nahradit společnosti Carun veškeré náklady, které společnosti Carun vznikly v souvislosti s odesláním zboží dle objednávky kupujícího.

2.10 Kupní smlouva může být uzavřena v jazycích, které jsou nastaveny na doménách na www. carun.cz. Pro ČR je smlouva / objednávka uzavřena v českém jazyce. Domény a jazykové mutace e-shopu společnosti Carun pro jednotlivé země mohou mít odlišný vzhled, ceny a podmínky pro přepravu po EU.


3. Jak funguje uživatelský účet?

Po registraci a zadání osobních přístupových informací včetně hesla si kupující může na adrese www.carun.cz spravovat své objednávky. Při registraci žádáme kupujícího o zadání aktuálních údajů a respektování uživatelských pravidel, které jsme nastavili v rámci těchto podmínek, nebo těch, které vyžadují zákony platné v jednotlivých zemích EU.

3.1. Po provedení registrace má kupující přístup do svého uživatelského rozhraní (dále „uživatelský účet“).

3.2. V uživatelském účtu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a dále je udržovat aktuální.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu kupujícího je vždy zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

3.4. Uživatelský účet či webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě 24 h. Zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení našich subdodavatelů je možný krátkodobý výpadek.

3.5. Společnost Carun je oprávněna po předchozím upozornění zrušit uživatelský účet kupujícího, pokud porušujete obchodní podmínky nastavené společností Carun či porušujete právní předpisy či práva třetích osob platných v ČR a EU.

4. Co když zakoupené zboží bude mít vadu?

4.1. Podrobnosti stanoví Reklamační řád, který se řídí Občanským zákoníkem § 13 zákonem o ochraně spotřebitelů. Pokud chce kupující reklamovat dodané zboží, je nutné se písemně obrátit na společnost Carun Pharmacy s.r.o., na email: faktury@carun.cz. Reklamace řeší účetní oddělení, poradíme Vám na telefonu + 420 606 045 006. Níže uvádíme podrobné informace k reklamačnímu řádu.


Reklamační řád 
1) Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu prostřednictvím reklamace bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak mu práva náležející z vadného plnění (reklamace) nemusí být přiznána. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu, lze uplatnit reklamaci v případě, že se jedná o skrytou vadu, nejpozději v této lhůtě. Reklamaci je možné uplatnit písemně prostřednictvím emailu faktury@carun.cz  nebo zasláním na adresu společnosti Carun Pharmacy s.r.o. 

2) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.

3) V závislosti na povaze vady má kupující při uplatnění reklamace tato práva:

  • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
  • Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva kupujícímu náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.
  • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

4) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při uplatnění reklamace, nebo bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

5) Prodávající informuje o stavu reklamace kupujícího.  

6) Reklamaci prodávající rozhodne do 10 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7) V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na jeho náklady. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení oprávněné reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

8) Jestliže v rámci záruky dojde k výměně zboží, záruční doba začíná běžet znovu od převzetí nového výrobku. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamačního řízení (tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace – nikoli tedy termínem vyzvednutí zboží zákazníkem).

9) V případě oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva; tyto náklady je kupující povinen uplatnit nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro uplatnění reklamace.

10) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy. Kupující se rovněž se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci, orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

11) Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: faktury@carun.cz.

12) Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na faktury@carun.cz. Adresa pro písemnou komunikaci, zaslání odstoupení od smlouvy, vrácení zboží a reklamace je Carun Pharmacy s.r.o., Novodvorská 1070,142 00 Praha 4, Česká republika.


5. Obecná ustanovení

5.1. Společnost Carun je v budoucnu oprávněna smluvní podmínky změnit. Pokud ke změně dojde, budou obchodní podmínky zveřejněny a aktualizovány na www.carun.cz. V případě, že dojde v rámci užití služby ke sporu mezi kupujícím a společností Carun, budou spor rozhodovat české soudy podle českého práva.

5.2. Pokud smluvní vztah mezi kupujícím a společností Carun obsahuje mezinárodní prvek, pak si tímto sjednáváme, že rozhodným právem je české právo. Případné spory jsou příslušné řešit české soudy.

5.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022