Pravidla soutěže

I. Název soutěže
Soutěž o poukaz na nákup v hodnotě 1000 Kč, dále jen „Soutěž“)

II. Organizátor soutěže
Organizátorem a současně vyhlašovatelem soutěže je společnost CARUN PHARMACY s.r.o. , se sídlem Orlovská 726/155, Slezská Ostrava, 713 00 Ostrava, IČ: 294 52996, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54457, zastoupená Janem Tylem a MUDr. Alešem Prokopenko, jednatelé.
(dále jen „Organizátor“)

III. Termín soutěže a rozsah
Soutěž se bude konat v termínu od 23.5.2018 od 10:00 hodin do 20. 6. 2018 do 23:59 hodin.

IV. Podmínky účasti v soutěži
Pro zařazení do Soutěže je nutné splnit všechny následující podmínky:
vyplnění registračního formuláře, včetně vyplnění odpovědi na soutěžní otázku;
splnění Pravidel soutěže;
udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu pro účely Soutěže a
zaslání odpovědi na soutěžní otázku do 20. 6. 2018 prostřednictvím kontaktního formuláře na webovém rozhraní www.carun.cz (dále jen „Podmínky účasti v Soutěži“).

V. Účastník soutěže
Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, pokud v termínu konání Soutěže splňuje Podmínky účasti v Soutěži (dále jen „Účastník“).

Zaměstnanci Organizátora, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jsou z účasti v Soutěži vyloučeni (dále jen „vyloučené osoby“).
V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch Organizátora. V případě, že vyloučená osoba už výhru převzala, je povinna ji Organizátorovi na základě písemné výzvy Organizátora vrátit, respektive nahradit Organizátorovi plnou hodnotu příslušné výhry stanovenou na základě průměrné hodnoty dané výhry na trhu ke dni odevzdání výhry, a to neodkladně do 10 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy.

V případě, že by Účastník v průběhu trvání Soutěže přestal splňovat Podmínky účasti v Soutěži, Organizátor je oprávněn ho ze Soutěže vyloučit.

Systém, prostřednictvím kterého je Soutěž provozována, sleduje a eviduje Cookies. Pokud návštěvník webu udělí svůj souhlas se sledováním jeho cookies, systém neumožní zaslat registraci jakéhokoliv Účastníka více než třikrát ze stejné IP adresy, pokud v databázi existuje záznam o identické IP adrese, operačním systému a browseru.

VI. Losování výherců
Celkem proběhne 1 automatizované losovací kolo.
Výherce bude vyhlášen 22. 6. 2018 formou zaslání e-mailu od Organizátora, který byl uveden při přihlášení do soutěže.

VII. Výhra
Výherce může získat následující výhru (dále jen „Výhra“):
voucher na nákup v hodnotě 1000 Kč na e-shopu www.carun.cz, platný do 22. 7. 2018.

VIII. Odevzdání výhry
Soutěž bude po jejím ukončení vyhodnocena/losována a bude vyhlášen Výherce způsobem uvedeným v tomto odstavci.

Každý z Výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje Podmínky účasti v soutěži – tedy platnou doručovací adresu na území ČR, věk, a další podmínky uvedené v čl. IV těchto Pravidel soutěže; povinnost prokázat uvedené skutečnosti leží na Účastníkovi a Organizátor si vyhrazuje právo výlučně posoudit, zda Účastník požadované skutečnosti dostatečně prokázal.

O tom, zda Výherce neporušuje Podmínky účasti v soutěži, rozhoduje Organizátor. Pokud bude zjištěno porušení těchto pravidel Výhercem, bude mu nárok na Výhru odepřen.

Každý Výherce bude kontaktován na své e-mailové adrese, kterou uvede v rámci přihlášení do Soutěže, a to během následujícího pracovního dne od slosování, které proběhne dne
22. 6. 2018.
Výherce bude vyzván k tomu, aby potvrdil svou doručovací adresu a telefonní číslo. Pokud tak neučiní prostřednictvím uvedeného e-mailu do 5 dnů od doručení výzvy, pak se má za to, že je Výhra Výherci nedoručitelná.

Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s Výhrou.

Organizátor neposkytuje alternativní plnění, ani peněžní náhrady za Výhru.

IX. Další ustanovení
Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se jej plně dodržovat.

Účast v Soutěži je dobrovolná. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání důvodu, změnit Pravidla soutěže, případně Soutěž přerušit nebo odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit, přičemž takovou změnu, přerušení, odložení nebo zrušení Soutěže Organizátor oznámí uveřejněním na webové stránce www.carun.cz.

Bude-li mít Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k Výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude Účastník ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k Výhře, jež je jinak v rozporu s Pravidly soutěže či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.

Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (především funkčnost internetu).

Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoliv soutěžních úkonů, účastí v Soutěži ani výhrami v Soutěži nebo v souvislosti s nimi.

Organizátor soutěže nehradí Účastníkům žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v Soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v Soutěži.

Výsledky Soutěže vyhlášené a oznámené organizátorem soutěže jsou konečné, bez možnosti podat proti nim opravný prostředek nebo je jiným způsobem napadnout.

Při jakýchkoli sporech nebo nejasnostech týkajících se Soutěže, Pravidel soutěže či jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko Organizátora.

Tato Pravidla soutěže budou uveřejněny na www.carun.cz.

Tato Pravidla soutěže mohou být změněna jen písemně, a to formou písemných dodatků k těmto Pravidlům soutěže, písemně schválených Organizátorem.

V Praze, dne 15.5.2018


Bisnode