Při objednávce nad 1200 Kč získáte dopravu zdarma po celé České republice!

Informace o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů – registrace uživatele

 1. Při registraci do uživatelského účtu, stejně tak i při objednávce zboží, dochází ke zpracování zadaných osobních údajů kupujícího. Toto zpracování slouží k založení a fungování účtu a pro administraci objednávek. Informace o osobních údajích zpracovaných za účelem objednáním zboží obdrží kupující před samotným provedením objednávky ke korektuře a náhledu. Informace o osobních údajích zadávaných při registraci do uživatelského účtu za účelem jeho administrace uvádíme níže. Společnost Carun (dále také jako „Správce“) ve smyslu GDPR - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje kupujícího:

 • jméno a příjmení;

 • telefonní číslo;

 • e-mailová adresa;

 • adresa pro doručení;

 • fakturační adresa;

 • název firmy;

 • sídlo firmy;

 • IČ, DIČ;

 • číslo bankovního účtu.

 1. Výše uvedené osobní údaje kupujícího budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran, komunikace mezi smluvními stranami a plnění uzavřené smlouvy, a to po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let, nepožaduje-li právní předpis zpracování po dobu delší, nebo nebude-li takové zpracování nutné pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce.

 2.  Emailová adresa v případě nákupu zboží může být zpracována za účelem zasílání účetních dokladů a zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu zboží, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu faktury@carun.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 3.  Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

  1. Poskytovatel webhostingu, WEDOS Internet, a.s., IČ 28115708, se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 1886.

  2. Poskytovatel cloudového řešení pro účetní systém, společnost iPodnik Cloud s.r.o., se sídlem Jiráskova 306, Jinočany, 252 25, C 159262 vedená u Městského soudu v Praze.
  3. Poskytovatel platební brány - PayU S.A. , ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznaň, Polsko
  4. Jednotlivá výdejní místa, zvolí-li si zákazník dopravení zboží do výdejního místa franchisingového prodejce nebo dopravce.
  5. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 4. Kupující bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:

 • požadovat po Prodávajícím informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,

 • vyžádat si u Prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 4 této informace a oprávněnými zájmy společnosti,
 • vznést námitku v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Prodávajícího,

 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.